Usługi / audyt

Świadczymy usługi w zakresie :
  • badania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych ( jednostkowych, skonsolidowanych, łącznych )
  • przeglądu rocznych i śródrocznych  sprawozdań finansowych

W okresie 25 – letniej działalności przeprowadziliśmy kilkaset badań i przeglądów sprawozdań finansowych dla firm z kapitałem krajowym oraz zagranicznym.

Badania przeprowadzamy  zgodnie z  wszystkimi wymogami prawnymi :

  • ustawą o rachunkowości z 29.09.1994r. (j.t. Dz. U. 2018r., poz.395 ),
  • ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z ( j.t. Dz. U.  2017r., poz. 1089),
  • Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR)

Gwarantujemy badanie sprawozdań finansowych przez zespół ekspertów pod nadzorem biegłego rewidenta. Po zakończonym audycie otrzymujecie Państwo opinię i raport z badania sprawozdania finansowego, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,  a w szczególnie uzasadnionych okolicznościach  i w razie  potrzeby  - list intencyjny do organów  kierowniczych / nadzorczych.


Termin realizacji badania i jego szczegółowy harmonogram ustalamy z Klientem indywidualnie.


Cena za badanie sprawozdania finansowego ustalana jest  w drodze indywidualnej negocjacji z Klientem. Przy jej ustalaniu bierzemy pod uwagę przewidywaną pracochłonność i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka badania oraz potencjalne ryzyka działalności jednostki. Stosujemy stawki preferencyjne, w tym np. dla Klientów mających z nami podpisane wieloletnie umowy współpracy oraz wyrażających zgodę na przeprowadzenie badania po 15. kwietnia.